Поштовани,

на овој страни можете преузети следећа документа:


Свих 104 документа упакована у РАР архиви можете преузети ОВДЕ

 

» 1. Прекршајни налог

» 2. Прекршајни налог за прекршај учињен моторним возилом у саобраћају

» 3. Потврда о пријему захтева за судско одлучивање уз позив за саслушање окривљеног

» 4. Обавештење издаваоцу прекршајног налога о прекршајном поступку

» 5. Наредба за уређење прекршајног налога издаваоцу налога

» 6. Решење о одбацивању захтева за судско одлучивање

» 7. Решење о одбацивању прекршајног налога због непоступања издаваоца налога

» 8. Решење о коначности и извршности прекршајног налога

» 9. Решење о одбацивању захтева за покретање прекршајног поступка из других разлога

» 10. Први позив за окривљено физичко лице уз претњу принудног довођења

» 11. Први позив за окривљено физичко лице уз упозорење о одлуци без саслушања и писана одбрана

» 12. Први позив за окривљено физичко лице уз упозорење о одлуци без саслушања

» 13. Први позив за окривљено правно лице - саслушање и одређивање представника

» 14. Први позив за окривљено правно лице - саслушање, одређивање представника, писана одбрана

» 15. Позив за достављање писане одбране

» 16. Образац писане одбране који се доставља уз позив

» 17. Позив окривљеном лицу лишеном слободе за достављање писане одбране

» 18. Први позив за окривљено малолетно лице

» 19. Позив за саслушање сведока

» 20. Позив за саслушање сведока преко странке

» 21. Позив окривљеном за суочење

» 22. Позив сведоку за суочење

» 23. Позив за вештака ради усменог давања налаза и мишљења

» 24. Позив за тумача и преводиоца

» 25. Први позив за окривљено физичко лице на претрес.odt

» 26. Први позив за окривљено правно лице на претрес.odt

» 27. Позив за овлашћеног представника подносиоца захтева на претрес

» 28. Позив за браниоца окривљеног на претрес

» 29. Позив за сведока на претрес

» 30. Обавештење родитеља о покретању поступка према малолетнику

» 31. Пропратни акт за достављање позива и осталих писмена службеном лицу

» 32. Пропратни акт за достављање писмена лицу лишеном слободе

» 33. Обавештење о достављању одсутном лицу ради пријема писмена

» 34. Наредба о истицању писмена на огласној табли – одсутно лице

» 35. Наредба о истицању писмена на огласној табли – након поновног достављања

» 36. Наредба о истицању писмена на огласној табли – промена адресе

» 37. Записник о претресу

» 38. Записник о саслушању окривљеног

» 39. Записник о саслушању представника окривљеног правног лица

» 40. Записник о саслушању сведока

» 41. Записник о суочењу окривљеног и окривљеног

» 42. Записник о суочењу окривљеног и сведока

» 43. Записник о суочењу сведока и сведока

» 44. Записник са изреком пресуде уколико се пресуда објављује

» 45. Решење о спајању прекршајног поступка

» 46. Решење о раздвајању прекршајног поступка

» 47. Решење о обустави услед застарелости за вођење поступка

» 48. Решење о одбацивању споразума о признању прекршаја

» 49. Записник са рочишта о постизању споразума о признању прекршаја

» 50. Решење о одбијању споразума о признању прекршаја

» 51. Решење о усвајању споразума о признању прекршаја

» 52. Службена белешка о уништавању списа

» 53. Ослобађајућа пресуда - чл.250.ст.1.т.1.

» 54. Ослобађајућа пресуда - чл.250.ст.1.т.2.

» 55. Ослобађајућа пресуда - чл.250.ст.1.т.3.

» 56. Пресуда којом се окривљени оглашавају одговорним - верзија 1.odt

» 56. Пресуда којом се окривљени оглашавају одговорним - верзија 2

» 57. Пресуда без саслушања окривљеног

» 58. Пресуда којом се изриче одузимање животиња

» 59. Пресуда којом се изриче забрана држања животиња

» 60. Пресуда којом се смањено урачунљивом лицу изриче психијатријско лечење

» 61. Пресуда којом се неурачунљивом лицу изриче психијатријско лечење

» 62. Пресуда којом се неурачунљивом лицу изриче психијатријско лечење пре правноснажности

» 63. Пресуда којом се изриче казна према родитељу и др.

» 64. Пресуда која се извршава пре правноснажности – казна затвора

» 65. Пресуда која се извршава пре правноснажности – новчана казна

» 66. Решење о одузимању предмета од окривљеног који није оглашен одговорним

» 67. Наредба за извршење и обавештење о извршењу заштитне мере

» 68. Наредба за извршење уписа казнених поена и обавештење о извршењу

» 69. Ургенција за обавештење о извршењу заштитне мере

» 70. Ургенција за обавештење о упису казнених поена

» 71. Решење о извршењу заменом у казну затвора

» 72. Решење о извршењу заменом у казну рада у јавном интересу

» 73. Решење о извршењу на средствима са рачуна

» 74. Решење о извршењу принудном наплатом на заради

» 75. Решење о извршењу принудном наплатом на пензији

» 76. Решење о извршењу принудном наплатом на покретним стварима

» 77. Решење о извршењу принудном наплатом на непокретним стварима

» 78. Решење о стављању ван снаге решења о извршењу

» 79. Решење о преиначењу решења о извршењу и одређивању другог средства и предмета извршења

» 80. Решење о извршењу дела новчане казне који је преостао након замене у казну затвора

» 81. Решење о обустави извршења услед исплате новчане казне

» 82. Решење о обустави извршења услед застарелости и др.

» 83. Записник о већању и гласању по приговору на решење о извршењу

» 84. Решење судије појединца о усвајању приговора - чл.317.ст.1.т.1

» 85. Решење судије појединца о усвајању приговора - чл.317.ст.1.т.2

» 86. Решење судије појединца о усвајању приговора - чл.317.ст.1.т.3

» 87. Решење судије појединца о усвајању приговора - чл.317.ст.1.т.4

» 88. Решење судије појединца о усвајању приговора - чл.317.ст.1.т.5

» 89. Решење судије појединца о усвајању приговора - чл.317.ст.1.т.6

» 90. Решење судије појединца о усвајању приговора - чл.317.ст.1.т.7

» 91. Решење којим судско веће усваја приговор, а решење о извршењу ставља ван снаге

» 92. Решење којим судско веће усваја приговор, а решење о извршењу преиначује

» 93. Решење судског већа о одбацивању неблаговременог приговора

» 94. Решење судског већа о одбацивању недозвољеног приговора

» 95. Решење судског већа о одбацивању приговора - неовлашћено лице

» 96. Решење судског већа о одбијању приговора на решење о извршењу

» 97. Решење о спровођењу принудне наплате са рачуна исплатиоца

» 98. Наредба исплатиоцу личног примања кажњеног за доставу података

» 99. Решење судског већа о одбацивању приговора на решење о принудној наплати са рачуна исплатиоца

» 100. Решење судског већа о одбијању приговора на решење о принудној наплати са рачуна исплатиоца

» 101. Пропратни акт за извршење казне рада у јавном интересу

» 102. Предлог за извршење на покретним стварима кажњеног


» ПРИЛОГ А - Предлог за измене и допуне Збирке образаца

* Кључну реч за претрагу унесите ћирилицом

Пријатељи удружења